HÒA, Nguyễn Sĩ; NHUNG, Lại Thị; HẢI, Đặng Thanh. A STUDY ON SECURITY FOR WEB-BASED APPLICATIONS. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 7, n. 2, p. 231–246, 2017. DOI: 10.37569/DalatUniversity.7.2.241(2017). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/241.. Acesso em: 15 jun. 2024.