SƠN, Phạm Ngọc; NGUYỆN, Bạch Như; ANH, Trịnh Thị Tú; CHÂU, Nguyễn Đắc. CALCULATION OF CORRECTION FACTORS FOR EPITHERMAL NEUTRON SELF-SHIELDING IN Au-197. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 3, p. 37–48, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.3.331(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/331.. Acesso em: 2 dec. 2023.