VĂN, Võ Nhân; CHÍ, Lê Minh; LONG, Nguyễn Quốc; NHƯỜNG, Lê Đắc. NETWORK VIRTUALIZATION PERFORMANCE ANALYSIS ON OPENSTACK CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURES. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 6, n. 2, 2016. DOI: 10.37569/DalatUniversity.6.2.35(2016). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/35.. Acesso em: 10 dec. 2023.