TỐT, Trần Đắc; NAM, Đặng Lê; PHƯƠNG, Phạm Nguyễn Huy. ANTI-WEBSITE DEFACEMENT SYSTEM. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 2, p. 24–44, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.2.412(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/412.. Acesso em: 30 nov. 2023.