NHUNG, Lại Thị; HÒA, Nguyễn Thị; NGUYÊN, Lê Đăng; NHƯ, Nguyễn Gia; HẢI, Đặng Thanh. OPTIMIZING ENERGY CONSUMPTION FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 2, p. 76–88, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.2.430(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/430.. Acesso em: 12 dec. 2023.