THUẦN, Nguyễn Đức; TÙNG, Phạm Quang; SA, Hồ Thị Thu. POSITIVE, NEGATIVE RULE AND APPLICATION. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 3, p. 77–87, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.3.437(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/437.. Acesso em: 20 jun. 2024.