NAM, Phùng Đức; ANH, Hoàng Thị Phương; VƯƠNG, Lê Thị Thanh. THE IMPACTS OF STOCK LIQUIDITY ON DIVIDEND POLICY: EVIDENCE FROM LISTED FIRMS ON HOCHIMINH STOCK EXCHANGE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 1S, p. 133–144, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.1S.461(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/461.. Acesso em: 30 nov. 2023.