NHÂN, Phạm Trọng; ÉN, Lê Hồng; TRINH, Huỳnh Thị Kiều. A REVIEW ON STERCULIA FOETIDA L. AND IT’S POTENTIAL FOR DEVELOPMENT IN THE DRY AREAS OF VIETNAM. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 9, n. 2, p. 81–93, 2019. DOI: 10.37569/DalatUniversity.9.2.504(2019). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/504.. Acesso em: 17 apr. 2024.