HẰNG, Nguyễn Thị Thanh; VÂN, Lê Ái; KHIÊM, Đinh Văn; CƯƠNG, Hoàng Văn; HOÀNG, Nguyễn Thị Phượng; HUYÊN, Phan Xuân. STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 3, p. 99–112, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/506.. Acesso em: 15 jun. 2024.