HƯNG, Lê Xuân; PHÚC, La Thế; THẢO, Phạm Thị Phương; ĐỨC, Vũ Tiến; MINH, Nguyễn Trung. PRELIMINARY FINDINGS AND AWARENESS FROM THE C6-1 ARCHAEOLOGICAL EXPLORATION IN KRONGNO, DAKNONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 4, p. 57–76, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.4.507(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/507.. Acesso em: 21 jun. 2024.