ÂN, Nguyễn Thanh Hồng; PHƯƠNG, Hoàng Mai. WHY DO VIETNAMESE FIRMS HOLD CASH?. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 4, p. 3–31, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.4.606(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/606.. Acesso em: 24 apr. 2024.