THẠCH, Dương Tiến; GIANG, Hoàng Lương. ADAPTIVE FEATURES OF THE VEGETATIVE ORGANS OF SOME COMMON RIPARIAN PLANTS IN THE LOWER HA THANH RIVER, NHONBINH WARD, QUYNHON CITY, BINHDINH PROVINCE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 2, p. 71–84, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.2.607(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/607.. Acesso em: 15 jun. 2024.