TÀI, Phan Tấn; PHÚC, Tạ Đặng Vĩnh; THẢO, Phan Nguyễn Minh; CHĂM, Nguyễn Thị Ngọc; TÍNH, Đào Công; NGỌC, Phạm Huỳnh; HẢI, Nguyễn Thanh. EVALUATION OF ASSISTANCE TOOLS FOR DIAGNOSIS OF DISEASES BY APPROACHING TO PERSONALIZED MEDICINE ON METAGENOMIC DATA. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 2, p. 117–144, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.2.646(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/646.. Acesso em: 25 jul. 2024.