TỐT, Trần Đắc; KHIÊM, Phạm Tuấn; PHƯƠNG, Phạm Nguyễn Huy. DETECTING WEB-BASED BOTNETS USING A WEB PROXY AND A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 3, p. 3–24, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.3.652(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/652.. Acesso em: 30 nov. 2023.