ĐỨC, Nguyễn Bá; THỌ, Vũ Quang; HIỆP, Trịnh Phi; NGHĨA, Nguyễn Văn; HẠNH, Phạm Thị Minh; HÀ, Vũ Thị Thanh. INVESTIGATION OF THE ANHARMONIC CORRELATION EFFECTS BY DEBYE MODEL IN X-RAY ABSORPTION FINE STRUCTURE SPECTRA–APPLICATION TO A TWO-COMPONENT ALLOY. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 3, p. 77–89, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.3.732(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/732.. Acesso em: 22 may. 2024.