TRÂN, Lê Thị Thanh; HẠ, Nguyễn Văn; SINH, Nguyễn Mộng; TUÂN, Nguyễn Ngọc. STUDY ON THE ACCUMULATION OF COPPER FROM SOIL TO BIOMASS OF SOME VEGETABLES. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 6, n. 3, p. 316–323, 2016. DOI: 10.37569/DalatUniversity.6.3.76(2016). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/76.. Acesso em: 29 nov. 2023.