DŨNG, Cao Đình; HIỂU, Nguyễn Xuân; ĐỨC, Trương Văn; DŨNG, Lê; NGỌC, Hà Bích; STEUR, Peter De; LAN, Lê Ngọc; TÚ, Nguyễn Thùy Quý. EFFECT OF DISINFECTION SOLUTION DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ON PROLONGING SHELFLIFE OF GRAPES AND TOMATOES. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 6, n. 3, p. 324–337, 2016. DOI: 10.37569/DalatUniversity.6.3.77(2016). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/77.. Acesso em: 10 dec. 2023.