DŨNG, Lê; DIÊN, Nguyễn Thị; ĐẠI, Phan Hoàng; TUÂN, Phạm Ngọc. THE FIRST REPORT OF PESTALOTIOPSIS SP. CAUSING CROWN ROT DISEASE ON STRAWBERRIES IN DALAT. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 6, n. 3, p. 364–376, 2016. DOI: 10.37569/DalatUniversity.6.3.81(2016). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/81.. Acesso em: 11 dec. 2023.