Kiên, Nguyễn Trung, Trương Khánh Nghĩa, and Nguyễn Thị Lan. 2017. “RADAR SIMULATION USING GPU-BASED TEXTURE MAPPING”. Dalat University Journal of Science 7 (2): 153-64. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.2.235(2017).