Sơn, Phạm Ngọc, Bạch Như Nguyện, Trịnh Thị Tú Anh, and Nguyễn Đắc Châu. 2018. “CALCULATION OF CORRECTION FACTORS FOR EPITHERMAL NEUTRON SELF-SHIELDING IN Au-197”. Dalat University Journal of Science 8 (3): 37-48. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.331(2018).