Văn, Võ Nhân, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, and Lê Đắc Nhường. 2016. “NETWORK VIRTUALIZATION PERFORMANCE ANALYSIS ON OPENSTACK CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURES”. Dalat University Journal of Science 6 (2). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.35(2016).