Tốt, Trần Đắc, Đặng Lê Nam, and Phạm Nguyễn Huy Phương. 2018. “ANTI-WEBSITE DEFACEMENT SYSTEM”. Dalat University Journal of Science 8 (2): 24-44. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.412(2018).