Thuần, Nguyễn Đức, Phạm Quang Tùng, and Hồ Thị Thu Sa. 2018. “POSITIVE, NEGATIVE RULE AND APPLICATION”. Dalat University Journal of Science 8 (3): 77-87. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.437(2018).