Hằng, Nguyễn Thị Thanh, Lê Ái Vân, Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, and Phan Xuân Huyên. 2018. “STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION”. Dalat University Journal of Science 8 (3): 99-112. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018).