Hưng, Lê Xuân, La Thế Phúc, Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Tiến Đức, and Nguyễn Trung Minh. 2018. “PRELIMINARY FINDINGS AND AWARENESS FROM THE C6-1 ARCHAEOLOGICAL EXPLORATION IN KRONGNO, DAKNONG PROVINCE”. Dalat University Journal of Science 8 (4): 57-76. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.507(2018).