Tốt, Trần Đắc, Phạm Tuấn Khiêm, and Phạm Nguyễn Huy Phương. 2020. “DETECTING WEB-BASED BOTNETS USING A WEB PROXY AND A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK”. Dalat University Journal of Science 10 (3): 3-24. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.652(2020).