Dũng, Cao Đình, Nguyễn Xuân Hiểu, Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, and Nguyễn Thùy Quý Tú. 2016. “EFFECT OF DISINFECTION SOLUTION DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ON PROLONGING SHELFLIFE OF GRAPES AND TOMATOES”. Dalat University Journal of Science 6 (3): 324-37. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.77(2016).