Dũng, Lê, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, and Phạm Ngọc Tuân. 2016. “THE FIRST REPORT OF PESTALOTIOPSIS SP. CAUSING CROWN ROT DISEASE ON STRAWBERRIES IN DALAT”. Dalat University Journal of Science 6 (3): 364-76. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.81(2016).