Triệu, Lê Ngọc, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, and Phan Ngọc Quỳnh Như. 2017. “GENETIC DIVERSITY INVESTIGATION AND MOLECULAR MARKERS ESTABLISHMENT FOR IDENTIFICATION OF SEVERAL INITIALLY SELECTIVE AVOCADO (Persea Americana Miller) STRAINS IN LAMDONG PROVINCE”. Dalat University Journal of Science 6 (4): 467-80. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.89(2016).