Nguyen, Dinh Trung, Vu Tram Anh Le, Dong Phuong Truong, Thi Dan Thy Kieu, Tran Thuy Hong Nguyen, Ping Ning, Thi Huong Giang Duong, and Kim Dan Ho. 2021. “COPPER HEXACYANOFERRATE (II): SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND CESIUM, STRONTIUM ADSORBENT APPLICATION”. Dalat University Journal of Science 11 (4): 76-97. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.4.901(2021).