[1]
L. T. Nhung, N. T. Hòa, L. Đăng Nguyên, N. G. Như, and Đặng T. Hải, “OPTIMIZING ENERGY CONSUMPTION FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS”, DLU JOS, vol. 8, no. 2, pp. 76–88, Jul. 2018, doi: 10.37569/DalatUniversity.8.2.430(2018).