Kiên, Nguyễn Trung, Trương Khánh Nghĩa, and Nguyễn Thị Lan. “RADAR SIMULATION USING GPU-BASED TEXTURE MAPPING”. Dalat University Journal of Science 7, no. 2 (June 28, 2017): 153–164. Accessed December 2, 2023. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/235.