Văn, Võ Nhân, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, and Lê Đắc Nhường. “NETWORK VIRTUALIZATION PERFORMANCE ANALYSIS ON OPENSTACK CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURES”. Dalat University Journal of Science 6, no. 2 (June 30, 2016). Accessed December 10, 2023. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/35.