Tốt, Trần Đắc, Đặng Lê Nam, and Phạm Nguyễn Huy Phương. “ANTI-WEBSITE DEFACEMENT SYSTEM”. Dalat University Journal of Science 8, no. 2 (July 1, 2018): 24–44. Accessed July 25, 2024. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/412.