Dũng, Huỳnh Đình, Lữ Hoàng Trúc Linh, Lương Văn Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, and Trịnh Thị Điệp. “OPTIMIZATION OF EXTRACTION CONDITIONS FOR PHENOLIC COMPOUNDS FROM LEAVES OF CAMELLIA DALATENSIS LUONG, TRAN & HAKODA”. Dalat University Journal of Science 9, no. 2 (June 25, 2019): 34–48. Accessed April 17, 2024. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/530.