Sơn, Nguyễn An, Đoàn Phan Thảo Tiên, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn Thị Minh Sang, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Phạm Đăng Quyết, Nguyễn Đình Trung, Hồ Hữu Thắng, and Nguyễn Trương Dương Cầm. “ANALYSIS OF TRACE ELEMENT ATMOSPHERIC DEPOSITION BY BARBULA INDICA MOSS AT BAOLOC USING THE TOTAL REFLECTION X-RAY FLUORESCENCE TECHNIQUE”. Dalat University Journal of Science 10, no. 3 (September 30, 2020): 98–109. Accessed June 20, 2024. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/696.