1.
Nhung LT, Hòa NT, Nguyên L Đăng, Như NG, Hải Đặng T. OPTIMIZING ENERGY CONSUMPTION FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS. DLU JOS [Internet]. 2018 Jul. 1 [cited 2023 Dec. 11];8(2):76-88. Available from: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/430