1.
Hằng NTT, Vân L Ái, Khiêm Đinh V, Cương HV, Hoàng NTP, Huyên PX. STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION. DLU JOS [Internet]. 2018 Sep. 30 [cited 2024 Jun. 17];8(3):99-112. Available from: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/506